• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"
    KRS 0000102889

Misja:
Wyrównanie szans życiowych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.
Stworzenie optymalnych warunków spędzania czasu wolnego w ciekawy i bezpieczny sposób w ciągu całego roku.
Współpraca ze Studentami z klasą w okresie wakacyjnym i feryjnym.
Zapewnienie chętnym dostępu do internetu i korzystania z różnych form aktywnego wypoczynku.

Prowadzone działania:
Poprawa warunków kształcenia dzieci wiejskich, przygotowanie młodych ludzi do aktywnego działania we własnym środowisku, działalność opiekuńczo-wychowawcza skupiająca dzieci i młodzież środowiska lokalnego, integracja środowiska lokalnego - rozwój lokalny, współudział w organizowaniu kursów przygotowujących mieszkańców wsi do działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.