• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tygodnika Polityka
    KRS 0000104137

Głównym celem Fundacji Tygodnika POLITYKA jest fundowanie stypendiów naukowych w ramach akcji "Zostańcie z nami!".

Prowadzone działania:

Program stypendialny "Zostańcie z nami!"
Stypendia dla młodych naukowców przyznawane są od roku 2001 w ramach akcji "Zostańcie z nami" prowadzonej pod patronatem redakcji tygodnika "POLITYKA" i POLITYKI Spółdzielni Pracy (od roku 2002 jako "Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA"). Program zapoczątkowany został na łamach "Polityki" Raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", nr 10/2001.
O przyznanie stypendium ubiegać się mogą (wg Zasad przyznawania stypendiów):
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach państwowych lub niepaństwowych działających na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zmianami), mających prawo nadawania stopni naukowych;
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także zaocznych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami;
c) studenci ostatnich lat studiujący na uczelniach, o których mowa w pkt a).
Zgłaszanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie o stypendium odbywa się w terminie od dnia ogłoszenia kolejnej edycji akcji na łamach tygodnika "Polityka" na początku kwietnia do 30 czerwca danego roku.
Wnioski składane są na piśmie - osobiście, drogą pocztową bądź pocztą elektroniczną w siedzibie Fundacji. Formularz, którego wypełnienie stanowi podstawę ubiegania się o stypendium jest dostępny na stronie internetowej www.polityka.pl
Wnioski ocenia jury - w osobach profesorów legitymujących się wybitnym dorobkiem w dziedzinach, w których prowadzą lub zamierzają rozpocząć prowadzenie prac badawczych osoby wnioskujące o przyznanie stypendium.
Wręczenie stypendiów następuje do dnia 30 października danego roku w formie jednorazowej wypłaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.