• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom"
    KRS 0000105207

Misją Fundacji jest wspieranie nauczycieli i aktywnej społecznie młodzieży w rozwijaniu działalności wychowawczej ukierunkowanej na:
-realizowanie idei humanistycznych (w rozumieniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka);
-zapobiegania uprzedzeniom etnicznym i wyznaniowym;
-integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną;
-wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
-zapobieganie patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.

Główne, aktualnie prowadzone, programy i działania to:
- Projekt wychowawczo-profilaktyczny "Trzy Koła"
Adresowany do wychowawców klas szkół podstawowych i gimnazjów, wychowawców placówek opiekuńczych, instruktorów organizacji młodzieżowych z całego kraju.
Obejmuje szkolenia wychowawców i opracowywanie i wydawanie w formie książkowej materiałów metodycznych. Dotyczy rozwijania więzi społecznych, poruszania spraw i problemów nurtujących dzieci i młodzież, zapobiegania różnym patologiom społecznym i promocji zdrowia.
- Animowanie obywatelskiej aktywności w społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.