• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost"
    KRS 0000106033

Misja
Wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), z cechami nadpobudliwości oraz z zaburzeniami współwystępujacymi z nadpobudliwością (zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi), pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji dla problemów z tym związanych.
Organizowanie i realizowanie różnych form terapii, poradnictwa.
Szkolenie specjalistów.
Przeciwdziałanie dyskryminacji tych dzieci i rodzin.
Działania na rzecz ich integracji z otoczeniem społecznym.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt "Program pomocy dzieciom z ADHD i ich rodzinom" - program obejmuje terapię grupową dla dzieci, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, konsultacje i porady indywidualne, interwencje na terenie szkół dzieci. Program ten skierowany jest do mieszkańców Gdyni.
Staramy się pozyskiwać środki finansowe na terapię, warsztaty dla rodziców dzieci z innymi problemami, jak również mieszkających poza Gdynią.
Zajmujemy się także organizacją i realizacją szkoleń dla specjalistów, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz konferencji.
Z inicjatywy Stowarzyszenia zorganizowano i realizowano fakultet na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych Psychologii "Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.