• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"
    KRS 0000107241

Misja
Niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.

Prowadzone działania
1. Opieka opiekunów patronackich nad Zakładami Karnymi.
2. Kontakt z więźniami, udzielanie pomocy prawnej, socjalnej, materialnej w czasie odbywania kary.
3. Dyżury kuratorów sądowych w siedzibie Patronatu.
4. Niesienie pomocy skazanym i ich rodzinom.
5. Współpraca z Polskim Centrum Mediacji.
6. Punkt Pomocy Postpenitencjarnej.
7. Koordynacja pracy oddziałów terenowych Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" (Białystok, Gdańsk, Lublin, Łódź, Olsztyn, Warszawa, Zielona Góra, Szczecin).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.