• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
    KRS 0000112634

Celami działania Stowarzyszania są:
1. Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, opieki i pracy osób autystycznych.
3. Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu.
4. Popularyzowanie problemu.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie świadczy wszechstronną pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzicom, opiekunom, a także pracującym z nimi specjalistom z terenu całej Polski, w większości z Polski Północnej. Aktywność Stowarzyszenia skupia się na organizowaniu i prowadzeniu różnych form lecznictwa, terapii, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem zmierzających do ich integracji ze środowiskiem lokalnym Podejmujemy działania, których celem jest stworzenie na terenie województwa pomorskiego kompleksowego rozwiązań systemu pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin.

Działania Stowarzyszenia na rzecz podniesienia wiedzy na temat autyzmu i rodzajów terapii w autyzmie obejmują:
1. prowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli-terapeutów osób autystycznych
2. organizowanie i finansowanie staży gdańskich terapeutów w ośrodkach za granicą
3. organizowanie konferencji naukowych (m. in. I Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem w 2002 r.)
4. prowadzenie działalności wydawniczej (wydanie w języku polskim cyklu książek dotyczących autyzmu i jego terapii).

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku z dniem 07.06.2004 r. uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów o nr OR/22/26/04 uprawniający do organizowania turnusów rehabilitacyjnych z programem terapeutycznym dla osób z autyzmem. Ważność wpisu do dnia 08.06.2007r. W roku 2008 Stowarzyszenie starać się będzie o aktualizację tego wpisu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.