• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
    KRS 0000114184

Misja:
Wg Statutu Stowarzyszenia: Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu tworzenie warunków rozwoju i działalności Krakowskiej Chorągwi ZHP, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających harcerstwu, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla ZHP oraz wspieranie organizacyjnie i rzeczowo Chorągwi ZHP.

Prowadzone działania:
Zarząd koncentruje sie na maksymalnej pomocy dla Komendy Chorągwi ZHP w rozwiązywaniu trudnych problemów materialnych. Zarząd podejmuje działania integrujące środowiska b. instruktorów ZHP oraz tworzy atmosferę poparcia dla inicjatywy powstania Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. W marcu odbędzie się kolejne, trecie już, Walne Zebranie Stowarzyszenia, które oceni działalność Stowarzyszenia w 2002 roku. Zarząd przyjmuje kwartalne plany pracy, które są podstawą działalności Stowarzyszenia. W najbliższym zamierza zorganizować spotkanie integracyjne dla członków Stowarzyszenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej (22.02). W br Zarząd pragnie skupić swoją uwagę na pozyskiwaniu członków wspierających dla działaności harcerskiej w Małopolsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.