• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna Ursus
    KRS 0000116584

Misja:
1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń.
2. Ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Działalność operacyjna obejmująca zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Ratowanie ludzi i zwierząt itp.
4. Ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.
5. Działalność grup specjalistycznych i zainteresowań młodzieży H.P.Poż, kółek zainteresowań, klubów krótkofalowców, fotograficznych i hobbistycznych.

Prowadzone działania:
Sprawujemy opiekę nad miejscami pamięci znajdującymi się na terenie dzielnicy Ursus, prowadzimy spotkania z młodzieżą, sprawujemy opiekę nad klubem krótkofalowców SP5KEH, czynnie uczestniczymy w zabezpieczeniu przeciwpożarowym i akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Warszawy, a także jako członek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie całego kraju. Członkowie straży od 20 lat oddają honorowo krew dla potrzebujących - działa koło HDK "Strażak".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.