• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"
    KRS 0000118379

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności na obszarze Powiatu Świeckiego.

Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,
2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
I. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
1. Działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
3. Działalność związana z bazami danych,
4. Działalność związana z informatyką, pozostała,
5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. Wspieranie inicjatyw mieszkańców i gromadzenie funduszy.
II. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
1. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
3. Działalność związaną z bazami danych,
4. Działalność związaną z informatyką, pozostałą,
5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. Wspieranie inicjatyw mieszkańców i gromadzenie funduszy.
III. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) Wynajmu nieruchomości na własny rachunek,
2) Wynajmu maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
Z której dochód w całości przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe,
IV. Ponadto Stowarzyszenie realizuje swoje cele niesklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej poprzez:
1. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli Stowarzyszenia, samorządów, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych,
2. Działanie rozwijające kontakty i współpracę między społeczeństwami,
3. Promocję i organizację wolontariatu,
4. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5. Podejmowanie inicjatyw w celu realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenie gminy Świecie i powiatu świeckiego,
6. Koordynację działań wspierających dostosowanie rolnictwa do wymogów europejskich.
7. Aktywny udział w pracach na rzecz opracowań dokumentów planistycznych i gospodarczych w gminie Świecie i powiatu świeckiego.
8. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w zakresie przygotowywania i zarządzania funduszami,
9. Współpracę z lokalnymi samorządami oraz administracjami publicznymi.
10. Współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.