• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Istebna"
    KRS 0000119330

Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem folklorystycznego Zespołu Regionalnego "Istebna" - najstarszego takiego zespołu w Polsce, mającego ponad stuletnią tradycję.

Cele stowarzyszenia według statutu:
a) Zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwyczajów, tradycji regionu Trójwsi Beskidzkiej.
b) Dokumentowanie i utrwalanie elementów kultury i sztuki Górali Śląskich
c) Podejmowanie działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej.
d) Propagowanie i promowanie dorobku kulturalnego rejonu Trójwsi Beskidzkiej.
e) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i jego bioróżnorodności
e) Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, kształcenie postaw patriotycznych

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Organizacja i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań.
b) Uczestnictwo w festiwalach folklorystycznych, spotkaniach kulturowych i sesjach naukowych
c) Wydawanie własnych publikacji
d) Podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej kulturze i folklorze
e) Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej w zakresie kultywowania i ochrony dóbr kulturowych
f) Współpracę z innymi organizacjami kulturalno-folklorystycznymi, społecznymi i oświatowymi
g) Organizację spotkań o charakterze poznawczo-naukowym i okolicznościowym
h) Realizacja zadań na rzecz środowiska szczególnie w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
i) Prowadzenie schronisk młodzieżowych i wszelkiego typu placówek kulturalnych
i) Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
j) Gromadzenie środków finansowych i składników majątkowych dla finansowania działalności statutowej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.