• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza
    KRS 0000120773

Misja:
Wychowanie poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia w szkołach pijarskich; otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk ubogich i szczególnie zagrożonych; pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na wyposażenie, rozbudowę i budowę szkół.

Prowadzone działania:
Dofinansowanie świetlic dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych.
Pomoc finansowa dzieciom chorym: dofinansowanie zakupu sprzętu, rehabilitacji, pomoc w zbieraniu funduszy na pokrycie kosztów leczenia.
Dofinansowanie szkół na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.
Dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych na obozy, kolonie i „Zielone Szkoły".
Dofinansowanie szkół na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.
Realizowanie projektów edukacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.