• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"
    KRS 0000121257

Misja
Organizowanie stałej dziennej opieki nad dziećmi, będących w potrzebie materialnej i moralnej.
Organizowanie zajęć oświatowych i wychowawczych.
Organizowanie zajęć praktycznych i kół zainteresowań.
Fachowa opieka pedagogiczno-psychologiczna.
Wspomaganie materialne i dożywianie.
Prowadzenie działań profilaktycznych.
Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych.
Kształcenie postaw w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Prowadzone działania
Prowadzimy Dom Dziennego Pobytu "Arka" dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. W ramach działalności stowarzyszenie prowadzi dożywianie, zatrudnia wychowawców, zakupuje pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy. W programie dydaktyczno-wychowawczym ujmowane są zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, reedukacji, artystyczne, muzyczne, ruchowe. W ramach działalności organizowany jest wypoczynek letni i zimowy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.