• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Placówka"
    KRS 0000123454

Celem działania organizacji jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Bagny i wsi sąsiednich. Także wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych;
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży osób dorosłych;
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działanie na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
4) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
5) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
6) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
7) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz infrastruktury wsi Bagny i wsi sąsiednich;
8) wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Bagny i wsi sąsiednich;
9) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
10) ochronę przyrody i krajobrazu;
11) tworzenie nowych miejsc pracy;
12) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
13) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
14) organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych;
15) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
16) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
17) prowadzenie działalności wydawniczej;
18) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
19) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;
20) prowadzenie działalności gospodarczej;
21) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
22) promocji i organizacji wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.