• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Erka"
    KRS 0000126818

Misja
Psychoterapia dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu, narkotyków.
Psychoterapia dla dzieci i młodzieży które doznały przemocy w rodzinie. (fizycznej i emocjonalnej, seksualnej )
Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych, wsparcie finansowe rodzin najuboższych.Organizacja miejsc pracy. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.Pomoc psychoterapeutyczna i prawna dorosłym członkom rodziny które doznały przemocy w swojej rodzinie.

Prowadzone działania
Programy terapeutyczne dla DDA, DDD, dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, terapie rodzinne, organizacja wypoczynku, prowadzenie placówki dziennego wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.