• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym
    KRS 0000127637

Misja:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, organami samorządowymi, instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w zakresie ratownictwa: pożarniczego, technicznego, ekologicznego, wodnego, powodziowego, medycznego - co oznacza gaszenie pożarów; ratowanie ludzi, zwierząt i mienia; niesienie pomocy w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz zagrożeń ekologicznych.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży działalności strażackiej poprzez prowadzenie szkoleń i pokazów na terenie przedszkoli, szkół podstawowych oraz dla mieszkańców miasta i sołectw gminy w czasie okazjonalnych pikników.
6. Wykonuje szereg innych zadań wynikających z ustawy o ochronie p.pożarowej i Statutu OSP.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.