• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Ad Astram" w Dębicy
    KRS 0000131039

Misja
Niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, kreowanie twórczych postaw wobec życia, kształtowanie postaw prospołecznych, podniesienie świadomości kultury ekologicznej.

Prowadzone działania
Program "Samotne macierzyństwo - szczęśliwe dzieciństwo" przeznaczony jest dla samotnych matek, utworzenie schroniska dla bezdomnych - zebranie grupy inicjatywnej, która nawiązała kontakt z Bractwem św. Brata Alberta we Wrocławiu.
Warsztaty "Szansa" będące fundamentem Centrum Integracji Społecznej dla osób długotrwale zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.