• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
    KRS 0000138363

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi jest jednym z 24 samodzielnie funkcjonujących oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. PTE O/w Łodzi zrzesza specjalistów wielu dziedzin nauk ekonomicznych. W ramach swoich zadań statutowych PTE/O w Łodzi prowadzi między innymi działalność szkoleniową, konsultacyjno-doradczą i informacyjną, zajmuje się opracowywaniem ocen i ekspertyz ekonomicznych, a także wydawaniem publikacji teoretycznych i zawodowych. Jednym z celów statutowych organizacji jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy ekonomicznej oraz udzielanie informacji i konsultacji w zakresie problematyki gospodarczej. Od wielu lat Stowarzyszenie jest regionalnym organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. W ostatnim roku liczba uczestników w skali kraju przekroczyła 2742 osoby w zawodach I stopnia - szkolnych, a 55 szkół i 210 uczestników w zawodach II stopnia - okręgowych. W ostatnich 3 latach Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi zorganizowało 34 szkolenia, w których uczestniczyło 407 osób, 13 kursów o łącznej liczbie 236 słuchaczy, 4 konferencje i 6 odczytów, w których brało udział 173 osoby. W zakresie działalności doradczej Stowarzyszenie wykonało 23 opracowania o charakterze eksperckim (analizy stanu przedsiębiorstw, wnioski o dofinansowanie z UE, biznes plany, wyceny itp.). Ponadto wydano 18 publikacji o łącznym nakładzie ponad 0,5 tys. egzemplarzy oraz zorganizowano cykliczne spotkania między przedsiębiorcami a przedstawicielami administracji publicznej w ramach tzw. Klubu Menedżera, podczas których dyskutowano na temat kierunków polityki ekonomicznej rządu i władz lokalnych oraz perspektyw jej zmiany.
Obecnie organizacja prowadzi bieżącą działalność szkoleniową i doradczą.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z rynkiem pracy. Do działań tych należy m.in. organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych (w tym także niepełnosprawnych) na zlecenie powiatowych urzędów pracy. W latach 2004-2006 przeprowadzono 9 kursów dla 146 osób na łączną liczbę 1550 godzin szkolenia. Drugą formą przedsięwzięć związanych z rynkiem pracy jest realizacja projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Pierwszy tego typu projekt autorstwa PTE O/ w Łodzi pt. „Zacznijmy razem - droga do własnej firmy" dotyczył organizacji 4 edycji szkoleń w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej i obejmował swym zasięgiem 100 bezrobotnych absolwentów w wieku do 25 lat zamieszkujących województwo łódzkie. W ramach kolejnego projektu pt. „Nowy zawód - większe możliwości" dokonano reorientacji zawodowej 27 osób bezrobotnych zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Łącznie przeprowadzono 458 godzin szkoleń przygotowujących bezrobotnych do wykonywania nowego zawodu tj. księgowy w małym przedsiębiorstwie lub pracownik działu kadr i płac.
Stowarzyszenie posiada także doświadczenie w realizacji szkoleń dla pracowników zarówno firm prywatnych jak i jednostek organizacyjnych administracji publicznej. W ramach trwającego 12 miesięcy projektu pt. „Kompleksowy rozwój kadr firmy WIFAMA PREXER" przeprowadzono cykl 13 szkoleń o różnorodnej tematyce. Począwszy od kursów językowych poprzez szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych i suwnic, na szkoleniach przygotowujących do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego kończąc. Łącznie procesem dokształcania objęto 153 pracowników dużego przedsiębiorstwa.
Ponadto PTE O/ w Łodzi prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz liczne seminaria z zakresu księgowości budżetowej i systemu ubezpieczeń społecznych skierowanych do pracowników jednostek budżetowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.