• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Hematologii i Onkologii"
    KRS 0000146330

Cele Fundacji jest:
1) wspieranie rozwoju metod diagnostycznych i klinicznych w chorobach krwi i nowotworach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów chorych leczonych w Klinice ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania szpiku poprzez:
-finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi, inne choroby nowotworowe;
-zakupów interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii;
-udzielanie zasiłku szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek, wniosek członków ich rodzin lub ich opiekunów prawnych;
-wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leczeniem chorych hematologicznych i onkologicznych;
2) wspieranie działalności naukowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych oraz Banku Komórek Krwiotwórczych poprzez pomoc finansową i materiałową w zakresie:
-zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz odczynników;
-sponsorowania prac badawczych poszczególnych Oddziałów i Pracowni, mających na celu poprawę wyników leczenia chorych;
-subsydiowanie wyjazdów pracowników na zjazdy i szkolenia;
-wzbogacanie biblioteki w najnowszą literaturę medyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
2) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji;
4) inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami przemysłowymi, tak w kraju, jak i zaganicą;
5) inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.