• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Alzheimerowska - Wspieranie Diagnostyki, Leczenia, Nauki i Dydaktyki w Lecznictwie Państwowym i Prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej i w Krajach Europy Środkowej
    KRS 0000146940

Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania, organizacji i wspomagania leczenia choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.
Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zwalczania tych chorób. Organizowanie spotkań z opiekunami chorych.
Organizowanie nowoczesnej bazy diagnostycznej i terapeutycznej stosowanej w diagnostyce i leczeniu choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.
Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działania Fundacji oraz Ośrodków Alzheimerowskich. Inspirowanie świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Ośrodków Alzheimerowskich, w tym: wspieranie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie w zakresie świadczenia pomocy finansowej na wyposażenie, rozbudowę modernizację Ośrodka.
W ramach swojej działalności statutowej zamierzamy rozpocząć akcję pomocy w zakupie leków. Pomoc skierowana będzie głównie do osób starszych chorych na Alzheimera lub inne zespoły otępienne.Pomoc ta uzależniona jednak będzie od wielkości środków finansowych Fundacji.
Z dniem 10 grudnia 2013r. uruchomiono program pomocy w zakupie leków chorym na chorobę Alzheimera.

W planach Fundacji organizacja świetlicy dziennego pobytu dla chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.