• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska
    KRS 0000154720

Misja
Naczelne hasło: "Służyć poprzez przyjaźń". Stowarzyszenie skupia funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i emerytów tych służb a jego celem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na świecie a także do krzewienia idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Nie jest to organizacja zawodowa typu INTERPOL. Pomagamy funkcjonariuszom z innych krajów poznawać Polskę, rozwijamy kontakty międzynarodowe np. wysyłając naszych przedstawicieli do pełnienia służby w innych krajach, uczestniczymy w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez kolegów zza granicy.

Prowadzone działania
Prowadzimy stałą, aktywną politykę informacyjną poprzez stronę www.ipapolska.pl, komunikaty rozsyłane internetem. Wydajemy kwartalnie Biuletyn IPA w nakładzie 8000 egz. Przygotowujemy na rok 2008 "Young Officers Programme" - zaproszenie policjantów ze świata do pełnienia służby z policją polską. W 2008 planujemy organizacje warsztatów artystycznych dla uzdolnionych dzieci, na które zaprosiliśmy dzieci funkcjonariuszy z Litwy. Przygotowujemy program wymiany zawodowej i wspólnych szkoleń z policją z Izraela i Niemiec. Prowadzimy w Polsce trzy domy gościnne dla członków stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.