• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu
    KRS 0000155211

Misja:
Działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju naszych podopiecznych, oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym. Uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między otwartym środowiskiem a niepełnosprawnymi i ich rodzicami.

Prowadzone działania:
Działanie nasze oparte jest o"Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", "prawo o Stowarzyszeniach", "Statut Stowarzyszenia", Uchwały Walnego Zebrania Członków", oraz roczny plan pracy. Prowadzimy indywidualną rehabilitację z zakresu czynności dnia i orientacji przestrzennej. Prowadzimy zajęcia manualne. Pomagamy rodzicom i opiekunom członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz edukacji, zabezpieczania potrzeb socjalnych i innych ważnych spraw życiowych i osobistych. Organizujemy spotkania zajęcia ze specjalistami i profesjonalistami. Byliśmy organizatorem festynu sportowo-rekreacyjnego dla ogółu społeczności osób niepełnosprawnych miasta i okolic, w którym uczestniczyło około 1500 osób. Niestety na tę masową otwartą imprezę nie otrzymaliśmy wsparcia ze środków przeznaczonych na ERON 2003.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.