• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie PANDOZ - Inicjatywa Rozwoju
    KRS 0000157742

Misja
1. Prowadzenie Przedszkola Alternatywnego.
2. Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży lokalnej.
3. Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy.
4. Rozwój infrastruktury, działania zmierzające do integracji społeczności lokalnej.

Prowadzone działania
1. Gromadzenie środków finansowych na budowę hali sportowej.
2. Prowadzenie działalności agrotechnicznej na użytkach zielonych (odbiorcami bezpośrednimi są rolnicy).
3. Realizacja projektu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie rozgrywek i zawodów rekreacyjno - sportowych oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Antoniów" (odbiorcami są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Antoniowie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe).
4. Przygotowywanie wniosków do różnych instytucji i organizacji o uzyskanie środków finansowych na realizację celów.
5. Wspieranie projektami działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (odbiorcami są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Antoniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele).
6. Prowadzenie Przedszkola Alternatywnego dla dzieci w wieku 3 - 5 lat.
7. Prowadzenie kampanii uświadamiającej potrzebę wczesnego i stałego wspomagania rozwoju dziecka

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.