• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kromka Chleba"
    KRS 0000157946

Misja:
Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji: bezdomnym, dzieciom cierpiącym głód, osobom samotnym i chorym, pozostającym bez pracy i ich rodzinom, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem.

Prowadzone działania:
- udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji: bezdomnym, dzieciom cierpiącym głód, osobom samotnym i chorym, pozostającym bez pracy i ich rodzinom, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, pomoc psychologiczna, szkolenia, informacje, wsparcie duchowe;
- udzielanie zorganizowanej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej, wspieranie inicjatyw społecznych, które mają identyczne lub zbieżne cele; organizowanie domów, noclegowni i innych „miejsc” dla osób bezdomnych i potrzebujących, organizowanie i dofinansowanie pomocy żywnościowej;
- skupienie wokół idei Fundacji działaczy społecznych, przedstawicieli samorządów, twórców kultury, ludzi nauki, budowanie świadomości społeczeństwa o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających, współpraca z instytucjami, organizacjami, zakładami pracy na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.