• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice
    KRS 0000159075

Misja
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, .kulturalnego i gospodarczego wsi Szemrowice,
2) integracja społeczna i przeciwdziałanie bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym,
4) wspieranie działalności szkoły i przedszkola w poszerzaniu oferty edukacyjnej
5) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci, młodzieży i mieszkańców,
6) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
7) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i środowiskowym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej.
8) wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
9) ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących
kwalifikacje nauczycieli (oraz mieszkańców),
10) wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
11) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, w tym edukacji dorosłych;
12) wspieranie działalności innych stowarzyszeń, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej;
13) organizowanie międzynarodowej wymiany i współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z terenu wsi Szemrowice i Warłów oraz organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, imprez kulturalnych, wyjazdów do teatru.
Przygotowanie do Dni Szemrowic i V zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - imprezy o zasięgu regionalnym.
Przygotowanie do "Autosacrum 2008" - dla kierowców amatorów i rodzin,.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.