• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja AMF Nasza Droga
    KRS 0000159282

Misja
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działania w ramach trzech programów:
Program stypendialny "Daję, abyś i Ty dawał"
Program Wakacyjny "Lato czeka"
Program Pomocy "Tu i teraz"

Prowadzone działania
Program Stypendialny - obejmuje swoim zakresem młodzież ze szkół średnich rekrutowaną spośród absolwentów gimnazjów. Brana pod uwagę jest nie tylko sytuacja materialna, ale również wyniki w nauce oraz zainteresowania kandydatów. Oprócz pomocy materialnej najważniejsze jest długofalowe umacnianie osobowości poprzez: systematyczne comiesięczne spotkania z młodzieżą, praca rozpoznawcza wychowawców, poznawanie środowiska domowego, częste kontakty ze szkołami, rozmowy z nauczycielami i stypendystami, pomoc zdrowotna, opieka lekarska i stomatologiczna, warsztaty z psychologiem, cykle spotkań z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i sztuki, udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych, poznawanie historii i kultury najbliższego regionu,zwiedzanie ojczystego kraju oraz w miarę możliwości krajów sąsiednich, zachęcanie młodzieży do działania na rzecz innych i najbliższego otoczenia.
Program Wakacyjny "Lato czeka" - realizowany jest z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin dotkniętych problemami zdowotnymi, finansowymi lub społecznymi. Do tej pory na kolonie organizowane przez Fundację wyjechało ponad 1500 dzieci.
Program Pomocy "Tu i teraz" - obejmuje wiele różnych działań. Niektóre mają charakter systematyczny, jak np. dożywianie dzieci w szkołach czy współpraca z ośrodkami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi. Niektóre działania dotyczą sytuacji, których nie można przewidzieć. Pomagamy w miarę możliwości, w przypadkach indywidualnych, jak również staramy się wspierać szkoły, organizować spektakle i koncerty oraz rozwijać plastyczne zainteresowania młodych ludzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.