• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto"
    KRS 0000161029

Cele statutowe:
Wyznaczanie kierunków działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście.
Propagowanie idei „Bezpieczne Miasto” wśród mieszkańców Radomia.
Tworzenie programów przeciwdziałania patologiom na terenie miasta Radomia.
Realizacja prac zespołów problemowych realizujących swoje cele poprzez poszczególne podprogramy.
Utworzenie „ Funduszu dyspozycyjnego” do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz ruchu samopomocowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Rozwijanie kontaktów i współpracy w zakresie działań samopomocowych z organizacjami innych państw.
Współdziałania z administracją samorządową kościołami, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz ośrodkami masowego przekazu, w zakresie realizacji zadań statutowych.
Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych narad, szkoleń konferencji, seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenie działaczy wolontariuszy po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” zadania w/w Programu oraz swoje cele statutowe realizuje w oparciu o pięć podstawowych podprogramów:
1. „Bezpieczna Ulica”
2. „Moje Osiedle”
3. „ Szczęśliwa Rodzina”
4. „Przyjazna Szkoła”
5. „Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy”
6. "Bezpieczny Senior"

Pełny opis działalności:
http://www.radom.pl/page/218,stowarzyszenie-bezpieczne-miasto.html

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.