• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    KRS 0000162557

Misja:
Organizacja reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin, opiekunów prawnych.
Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Działania:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji ze środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenie socjalne, ochrona i pomoc prawna.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
3. Uregulowanie prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji ze środowiskiem.
4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków do decydowania w swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia.
5. Tworzenie i prowadzenie placówek dla podopiecznych Koła.

Odbiorcami działań są osoby upośledzone umysłowo wraz z opiekunami i rodzinami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.