• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
    KRS 0000163347

Misja
Integracja środowiska, pomoc naszym członkom w dostępie do rehabilitacji, poprawa jakości życia, reprezentowanie swoich członków wobec organów administracji państwowej, samorządowej.
Ochrona interesów społecznych i ekonomicznych członków.

Prowadzone działania
Aktywizacja i integracja społeczna niewidomych i słabo widzących poprzez udział w imprezach kulturalnych i artystycznych.
Promowanie twórczości artystycznej niewidomych.
Rozwój kultury fizycznej osób niewidomych poprzez udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.
Program udzielania pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym w zakresie rehabilitacji i readaptacji.
Program profilaktyki powstawania uzależnień i patologii w środowisku niewidomych i słabo widzących.
Standardowy program szkolenia nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcją wzroku.
Lekcje wychowawcze "czy umiesz pomagać osobie niewidzącej?", program pilotażowy na 20 lekcji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.