• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Puławskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000164392

Misja
Celami stowarzyszenia są:
1.Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych
2. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym
3. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego stylu życia
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ich działaniach
5. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
6. Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz przewlekle chorych efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia
7. Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz w instytucjach
8. Zaspakajanie potrzeb materialnych, kulturalnych i socjalnych tych osób
9. Zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji
10. Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
11. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
12. Współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń
13. Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej

Prowadzone działania
Odpłatna działalność pożytku publicznego:
- terapia Integracji Sensorycznej
- terapia Krzyżowo-Czszkowa
- terapia Edukacyjna
- kinezjologia edukacyjna oraz neurokminezjologia
- rehabilitacja fizyczna
Odbiorcami odpłatnej działalności pożytku publicznego są dzieci i młodzież z problemami szkolnymi ( głównie ADHD ). Z rehabilitacji korzystają osoby niepełnosprawne.

Działalność statutowa:
Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, fundusze pozyskane z Fundacji Polsatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.