• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"
    KRS 0000164742

Misja
Naszym celem są działania rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób zagrożonych wykluczeniem poprzez:
- prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
- wspieranie ich rodzin
- udzielanie wsparcia w korzystaniu z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz różnorodnych form życia społecznego
- zaspakajanie ich potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji, a także opieki
- udział w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach rekreacyjnych
- udzielanie wsparcia w procesie integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu.

Prowadzone działania
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Bazując na 5-letnim doświadczeniu, oferujemy pomoc w kompleksowym stwarzaniu możliwości i warunków włączania młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia zawodowego. Zapewniamy systemowe wsparcie w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i szkoleń.

Od 2005 roku prowadzimy regularne warsztaty edukacyjno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wychowankowie mają do dyspozycji pracownie artystyczne (ceramika i grafika), dydaktyczne oraz rehabilitacyjne, a także warsztaty muzyczne.
Stowarzyszenie świadczy również wsparcie z zakresu psychologii oraz pomoc prawną. Prowadzimy otwarte i bezpłatne poradnictwo oraz konsultacje, skierowane nie tylko dla wychowanków i ich rodzin, ale także młodzieży znajdującej się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Na potrzeby realizacji statutowych zadań Stowarzyszenie zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakreślonych dziedzin (pedagogika, psychologia, arteterapia i muzykoterapia) oraz dysponuje nowoczesnym i komfortowym lokalem ze specjalnie zaadoptowanymi oraz wyposażonymi salami i pracowniami.

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta Katowic oraz PFRON. Ponadto Stowarzyszenie uzyskało dotacje na realizację projektów m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Fundacji Bankowej im L. Kronenberga, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Aktualnie realizowany jest projekt "Dzień dobry i co dalej...?", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odrębną płaszczyzną działalności Stowarzyszenia jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych z osobami o podobnych problemach z innych krajów Europy oraz współpraca międzynarodowa z organizacjami pozarządowymi. "Arteria" była organizatorem trzech dużych projektów międzynarodowych, zrealizowanych ze środków Programu Młodzież oraz współorganizatorem lub uczestnikiem kilkunastu wymian międzynarodowych i seminariów kontaktowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.