• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
    KRS 0000165137

Cele Statutowe:
- bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie i inne;
- wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się patologii społecznej;
- ułatwienie powrotu do społeczeństwa;
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach patologii społecznej;
- rozwijanie i upowszechnianie współpracy z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej;
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnorodnych form społecznych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej;
- kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów społecznych;
- rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi społecznymi i młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją samorządową;
- współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami specjalistycznymi w zakresie zapobiegania patologiom i kształtowanie w społeczeństwie postaw, które pozwoliłyby na uchronienie ich przed powrotem do patologii;
- ułatwienie uzależnionym od alkoholu kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjno-readaptacyjnymi i służby zdrowia;
- tworzenie oddziałów terenowych stowarzyszenia;
- prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
- prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii społecznej, pozytywne formy aktywności;
- organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
- inicjowanie form samopomocy mających na celu integrowanie środowisk rodzinnych i szkolnych w podejmowaniu działań mających minimalizować środowiskowe i interpersonalne przyczyny patologii społecznej;
- tworzenie nowych miejsc pracy w prowadzonej działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, a uzyskany zysk nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków;
- tworzenie placówek z zakresu pomocy charytatywno – społecznej, informacyjno – promocyjnej oraz leczniczo – rehabilitacyjnej o różnym profilu;
- prowadzenie bez danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
- inne działąnia sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

Prowadzone placówki:
- Placówka dla Ludzi Bezdomnych 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
- Dom dla Ludzi Bezdomnych 60-104 Poznań ul. Pogodna 55
- Dom "Dar Serca" Lucimia pow.Zwoleń 26-704 Przyłęk
- Dom "Zacisze" Pająków 12 26-704 Przyłęk pow.Zwoleń
- Dom Rodzinny "Mar-Kot" Arklity 3 11-410 Barciany pow.Kętrzyn
- Dom Samotnych Matek z Dziećmi "KOTANEK" Sławosze,11-410 Barciany pow.Kętrzyn
- Rolne Gospodarstwo Pomocnicze "Agro-Szkoła Życia" Miączyn Duży 19 06-550 Szreńsk pow.Mława
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" Pogotowie Interwencyjne 60-102 Poznań ul. Ostatnia 11
- Dom Rodzinny "Budzynek" Budzynek 35 99-205 Dalików
- Ośrodek Readaptacji Społecznej Kotów 11 37-740 Bircza
- "Dom Arka" 06-440 Gąsocin ul. Kolejowa 12

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do ludzi najbardziej jej potrzebujących jak bezdomni, zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości, ludzi dotkniętych chorobą alkoholową którzy nie potrafią sobie sami poradzić z problemem, ludzie biedni, potrzebujący pomocy doraźnej jak żywność, odzież oraz matki samotne wychowujące dzieci. Prowadzimy współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z władzami samorządów terytorialnych i innymi.
Przystępujemy do wszystkich konkursów ogłaszanych przez MPiPS oraz Wojewodów, z przyznawanych dotacji rozliczamy się zawsze prawidłowo i w terminie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.