• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Bez Ryzyka"
    KRS 0000166336

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "BEZ RYZYKA" jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją działającą w interesie i na rzecz:
- zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utraceniem pracy
- integracji osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- szerokiej promocji podmiotów gospodarczych
- ciągłego poszerzania palety usług podmiotów gospodarczych
- przeciwdziałania wszelkim formom naruszania słusznych praw osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych
- rozwijania ruchu związkowego
- podejmowania działań samopomocowych
- organizacji szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- przeciwdziałania bezrobociu
- rozwijania inicjatyw gospodarczych i rozwój przedsiębiorczości
- działalność na rzecz rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- aktywna praca na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, poprzez rozwijanie i wdrażanie biotechnik, oraz energii źródeł odnawialnych
- wspierania przedsiębiorczości
- współdziałania i koordynowania działań z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi, jak również z placówkami i instytutami naukowo-badawczymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.