• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN
    KRS 0000169893

Misja:
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność charytatywna na rzecz rodzin, a w szczególności dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, głównie w zakresie korzystania z dóbr kultury i wypoczynku oraz pomocy materialnej i finansowej. Obejmuje ona także osoby samotne, bezdomne, niepełnosprawne i w starszym wieku, jak też dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub zagrożonych patologiami.

Prowadzone działania:
Jak wyżej oraz domy dziecka, placówki charytatywne, parafie, naszych rodaków na Litwie oraz Czarnowczycy na Białorusi, a także w miarę posiadanych środków przedszkola, szkoły itp.
Za naszym pośrednictwem udzielane jest też wsparcie finansowe dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
Główne formy działań, to pomoc materialna ale i np. dofinansowanie organizowanego przez Fundację wypoczynku zimowego i letniego młodzieży ze środowisk ubogich.
Skala działań obejmuje kraj i zagranicę (np. pomagamy ubogiej ludności z gmin Ćmielów, Ożarów i Wojciechowice z woj. świętokrzyskiego czy miejscowość Stoczek Klasztorny z woj. warmińsko-mazurskiego); także osoby zgłaszające się po pomoc, pochodzące spoza woj. mazowieckiego. Pomagaliśmy także polskiej szkole w Wilnie i w Londynie - pomoc ta jest warunkowana możliwościami dowozu i odbioru darów.
Upowszechnianie kultury - nieodpłatne przekazywanie książek (również za granicę), rozdawnictwo biletów do teatrów i kin, rozdawnictwo kaset magnetowidowych i CD.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.