• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jestem"
    KRS 0000170826

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie działalności szkół i placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
2. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością dziecka.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5. Edukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
6. Prowadzenie działalności propagującej w środowisku niepełnosprawnych kulturę, sztukę i ochronę tradycji oraz edukację ekologiczną.
7. Stwarzanie możliwości rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
8. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej patologii społecznej.
9. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Propagowanie działań krajoznawczych oraz umożliwianie wypoczynku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
11. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.