• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
    KRS 0000174069

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży poprzez prowadzenie działalności oświatowej w systemie dziennym i zaocznym, na poziomie podstawowym i ponad gimnazjalnym oraz dla dorosłych. Ponadto Stowarzyszenie mocno angażuje się w działania z zakresu pomocy i integracji społecznej w lokalnym środowisku. Podejmuje też działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Prowadzone działania
Program "Równać Szanse 2004" dotowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Nasza organizacja w ramach przyznanych dotacji tworzy projekt "Moja gmina w obiektywie". Bezpośrednimi uczestnikami będzie młodzież Gimnazjum i Niepublicznego L.O. w Stoczku w liczbie ok. 40 osób, a pośrednimi uczestnikami będzie pozostała młodzież ucząca się w tych placówkach (ok. 250 osób), nauczyciele, a także mieszkańcy Gminy Stoczek.
Tworzone jest Kółko Fotograficzne, którego celem będzie nauka fotografowania z wykorzystaniem technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tutejszych zabytków i pomników przyrody. Dzięki zebraniu informacji o historii gminy i poznaniu współczesnych walorów krajobrazowych, będzie możliwe przygotowanie przewodnika turystyczno - krajoznawczego po Gminie Stoczek w formie albumu i filmu na płycie DVD. W ramach realizacji programu młodzież będzie spotykała się po zajęciach lekcyjnych raz w tygodniu po 2 godziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.