• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu
    KRS 0000174813

Misja
Pozyskiwanie i dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gmin: Grodziec, Rychwał i innych okolic.
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz gospodarczego rozwoju wsi.
Szeroko rozumiana działalność kulturalna na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
Edukacyjne oddziaływanie na dzieci wiejskie poprzez umożliwienie im poznania najwartościowszych obiektów kultury, gospodarki, nauki i sportu w miastach.
Organizowanie kolonii dla dzieci biednych.

Prowadzone działania
Do aktualnych najważniejszych prowadzonych działań możemy zaliczyć pozyskiwanie i dystrybucja żywności wśród najuboższych w gminach Grodziec i Rychwał na terenie powiatu konińskiego.
W roku 2004 objęto pomocą żywnościową 900 osób z terenu gminy Grodziec i gminy i miasta Rychwał na kwotę 30 tys. zł.
W roku 2005 przy współpracy Konińskiego Banku Żywności na ternie gminy Grodziec i gminy i miasta Rychwał objęto pomocą żywnościową 1800 osób, wśród których rozdysponowano produkty w ilości 33000 kg na kwotę 97 827,13 zł.
W roku 2006 według przeprowadzonego rekonesansu w terenie należałoby objąć taką pomocą około 2270 osób.
Posiadamy drużynę sportową piłki nożnej, w związku z tym zamierzamy pozyskiwać środki finansowe na budowę boiska sportowego w miejscowości Jaroszewice Gm. Rychwał.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.