• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych "Można Inaczej"
    KRS 0000174929

Misją działań Stowarzyszenia jest bezpośrednia pomoc osobom najbardziej potrzebującym: samotnym, starszym, niepełnosprawnym, osobom znajdującym się w kryzysowej dla siebie sytuacji.
Pomagamy bez względu na wiek czy status materialny osoby potrzebującej.
Formalności są nam obce. Bliski jest nam Człowiek.
Pod naszą czułą opieką są również dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej i dzieci o specjalnych potrzebach. Wzajemnie dbamy o swój rozwój.
RAZEM.
RAZEM MOŻNA WIĘCEJ…..

Celem działań Stowarzyszenia jest wszechstronne wspomaganie osób ze środowisk dysfunkcyjnych;
-Działania na rzecz wyrównywania szans osób ze środowisk dysfunkcyjnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
-Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom objętym działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności tworzenie grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, a także tworzenie placówek czasowego pobytu i punktów konsultacyjnych dla wszystkich potrzebujących (np. informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków itp.).
-Pozyskiwanie dorosłych i młodzieży do pracy w charakterze wolontariuszy. Tworzenie warunków dla działalności wolontariatu, tworzenie bazy danych wolontariatu użytecznej dla potrzeb i celów statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
-Utworzenie i prowadzenie Centrum Wolontariatu od czerwca 2004 (na dzień 31 grudnia 2007 roku chęć pracy wolontarystycznej wyraziło 506 osób w różnym wieku), indywidualna pomocą objętych jest 174 osoby, współpraca z hospicjum oraz innymi organizacjami pomocy społecznej sfery budżetowej jak i pozarządowej

-Prowadzenie Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy dla wolontariuszy o statusie osoby bezrobotnej(zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz aktywizacją w środowisku pracy poprzez pracę wolontarystyczną),

-Objęcie opieką 27 dzieci "ulicy", prowadzenie Akademii Rozwoju dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz osób niepełnosprawnych,
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka." ~Jan Paweł II~
Tutaj wielu znajduje swój drugi dom! W ciągu roku szkolnego dzieci przychodzą na regularne zajęcia
Spotkania odbywają się w dwóch grupach wiekowych:
Dzieci w wieku 3-6 lat spotykają się w środy w godzinach: 15.00-18.00
Dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat) mają swoje zajęcia w poniedziałki i czwartki również od godziny 15 do 18.00

-Prowadzenie punktu konsultacyjnego (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji;

- Można Inaczej „Przystanek Wózstok"
Impreza kulturalna - I edycja: wrzesień 2006
Wóz - wózki inwalidzkie. Stok - w Starogardzie mają szanse zjazdu jedynie ze stoku, ponieważ miasto jest w większości miejsc nieprzystępne dla ludzi niepełnosprawnych. Oferty skierowane do tej grupy ludzi często są mocno klasyfikujące ich w określonym środowisku, bez szans wyjścia na zewnątrz. Podczas festiwalu obecność ludzi na wózkach, ludzi niepełnosprawnych stanowi niemy apel.
Ideą imprezy jest pełne uczestnictwo ludzi niepełnosprawnych w życiu publicznym na równych prawach z innymi. Chcemy w szczególny sposób przełamywać bariery tkwiące w ludziach... niepełnosprawnych i przekonać ich, że niepełnosprawność nie determinuje ich udziału w wydarzeniach masowych, że będziemy szczęśliwi, kiedy zaszczycą nas swoją obecnością i wspierać będą razem z nami ideę równości.
Często jest tak, że ludzie niepełnosprawni bezpiecznie czują się jedynie na imprezach poświęconych im samym (przeglądy twórczości, festiwale, jarmarki, konkursy itp.). To ważne. Jednak poczucie wartości każdego człowieka wzrasta w konfrontacji z rzeczywistością, która mobilizuje, a nie w konfrontacji z "odbiciem lustrzanym".
Podsumowanie: integracja, przekazywanie wartości jakimi są człowieczeństwo, wolność wyboru, prawo każdego do decydowania o sobie - a wszystko to poza czterema ścianami, w otwartych przestrzeniach - otwartych na każdego.
Każdy z nas ma inne możliwości....

- Grupy Wsparcia
Organizowane są systematycznie dla wolontariuszy w Centrum Wolontariatu. Wolontariusze mogą skorzystać tu z bezpłatnej oferty korepetycji z zakresu przedmiotów, w których mają zaległości, mogą brać udział w grupach konwersacyjnych języka niemieckiego, czy angielskiego…
Dla różnych grup środowiskowych grupy wsparcia organizowana są w miarę sygnalizowanych potrzeb. Lokal Stowarzyszenia „Można Inaczej" zawsze jest do dyspozycji!

- „Szkoła Wrażliwości"
To Integracyjny Obóz Artystyczny organizowany każdego lata dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży - dla osób, które w ciągu roku szkolnego związane są z Akademią Rozwoju i Centrum Wolontariatu. Dla uczestników obóz zawsze jest w pełni bezpłatny. Czas trwania: 10 dni. W roku 2005 „Szkoła Wrażliwości" miała swoje miejsce w Kapkazach w Górach Świętokrzyskich, w 2006 roku - w Goręczynie, w miejscu o nazwie „Kaszubska strzecha", a w 2007 roku w Gródku nad Dunajcem!
Podczas takich obozów dzieje się, oj, dzieje…..
Program koncentruje się na warsztatach artystycznych (malarskich, muzycznych, teatralnych), wędrówkach szlakami „stóp ludzkich" oraz warsztatach socjoterapeutycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.