• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska
    KRS 0000177995

Statutowe cele Stowarzyszenia to:
- Inicjowanie, wdrażanie i propagowanie działań na rzecz godnego życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym oraz ekorozwoju,
- Rozwój wsi,
- Działania związane z reintegracją społeczną i zawodową osób bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu,
- Edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
- Prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych zmierzających do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia osób podlegających wykluczeniu społecznemu i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- Prowadzenie działań aktywizacji zawodowej przygotowujących osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości,
- Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego, rehabilitacyjnego wraz z udzielaniem pomocy socjalnej,
- Prowadzenie ośrodka informacji edukacji, szeroko pojętego doradztwa, organizowanie konferencji, szkoleń, tworzenie banków informacji o działaniach społecznych i gospodarczych na rzecz programów socjalno - edukacyjnych, przedsiębiorczości społecznej, ekorozwoju oraz ochrony środowiska,
- Propagowanie ekologicznych form gospodarstwa i prowadzenia gospodarstw ekologicznych,
- Pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn (w tym przez organizację i prowadzenie zbiórek publicznych i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- Współpracę z instytucjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą mającymi podobne cele działania.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.