• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Żyj Godnie"
    KRS 0000179995

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
-aktywny wpływ i udział w rozwoju lokalnym, budownictwo komunalne i mieszkaniowe,
-uczestnictwo w inicjatywach pozarządowych, pozyskiwanie środków pomocowych i strukturalnych od organizacji pozarządowych i Unii Europejskiej,
-promocja regionu i miasta na forum krajowym i zagranicznym,
-organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących przełamywaniu barier rozwojowych miast i wsi,
-pozyskiwanie inwestorów oraz kapitału inwestycyjnego celem tworzenia nowych miejsc pracy,
-doradztwo prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, udzielanie porad osobom w kreślonych sytuacjach życiowych,
-wspieranie i opieka znajdujących się w trudnej sytuacji,
-organizacja i tworzenie ośrodków adaptacyjno-rehabilitacyjnych dla osób bezdomnych i uzależnionych,
-promocja i rozwój agroturystyki,
-działalność na rzecz oświaty, rozwijanie form samorządności wśród dzieci i młodzieży, tworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów, studentów studentów rodzin ubogich,
-działalność szkoleniowa w zakresie edukacji zawodowej,
-angażowanie w lokalny system bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, itp.,
-inspirowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym, profilaktyki zdrowotnej itp.,
-współpraca z organizacjami w kraju i zza granicy mogącymi pomóc w realizacji celów programowych Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.