• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Terapeutów
    KRS 0000180500

Celem Stowarzyszenia jest:
- Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację; pomoc tym grupom w wydobyciu się z trudnej sytuacji.
- Organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia, które same nie potrafią sobie poradzić.
- Edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie.
- Szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią.
- Kształtowanie postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych do niesienia pomocy.
- Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu terapeuty.

Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. W ramach Programu funkcjonuje:
- Ośrodek Integracji Społecznej - placówka dziennego pobytu, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób z autyzmem przy ul. Białostockiej 9 w Warszawie,
- Zespół Pracy Środowiskowej,
- Punkt Konsultacyjny dla rodzin osób z autyzmem,
- Zespół Interwencji Kryzysowych z mini-hostelem,
- Świetlica dla dzieci z autyzmem,
- Obozy terapeutyczne i inne wyjazdowe formy pracy.

We wszystkich strukturach pracy terapeutycznej uczestniczą stażyści i wolontariusze ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz innych warszawskich uczelni.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.