• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta
    KRS 0000184980

Misja
Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym w tym niepełnosprawnym w duchu św. Brata Alberta. Celami statutowymi są: zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni itp., praca socjalna, pomoc prawna i psychologiczna, posługa religijna, prowadzenie kuchni, świetlic, klubów, organizowanie Wigilii, kolonii, wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków, współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem itp. Prowadzenie szkoleń i działalność informacyjna.

Prowadzone działania
1. Klub Integracji Społecznej - odbiorcami są osoby bezdomne, bezrobotne - realizowany jest program reintegracji zawodowej i społecznej osób z obszaru wykluczenia społecznego.
2. Noclegownia - odbiorcami są osoby bezdomne, które czasowo lub trwale nie deklarują podjęcia pracy terapeutycznej (14 miejsc).
3. Dom Brata Alberta - odbiorcami są osoby bezdomne deklarujące w formie pisemnej udział w programie terapeutycznym. Podpisywane są z mieszkańcami kontrakty socjalne (41 miejsc).
4. Mieszkania treningowe - adresatami są osoby bezdomne będące w ostatnim okresie przed usamodzielnieniem (7 miejsc).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.