• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce
    KRS 0000186215

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju reklamy, podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie oraz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów.
Do priorytetów Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce należą:
-promowanie pozytywnego stosunku do reklamy i korzyści z niej płynących dla gospodarki wolnorynkowej
-budowanie i utrzymywanie prestiżu branży reklamowej
-kreowanie płaszczyzn współdziałania agencji reklamowych, środków masowego przekazu i reklamodawców
-obrona swobody wypowiedzi handlowej, a co za tym idzie - stwarzanie możliwości wyboru dla konsumenta
-tworzenie samoregulacji w reklamie, zabieganie o powszechną akceptację kodeksów i norm, nadzór nad ich wdrażaniem i przestrzeganiem
-pobudzanie profesjonalnego rozwoju reklamy przez edukację i szkolenia w dziedzinie komunikacji marketingowej.

Prowadzone działania:
-Program "Marketing dla Przyszłości" - obejmujący kampanie społeczne dotyczące 4 obszarów ważnych dla życia społeczeństwa.
-Ochrona zdrowia (kampania "Pij mleko będziesz wielki"), ochrona środowiska, edukacja, przedsiębiorczość (przygotowywana kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży).
-Udział w tworzeniu (i podpisanie) Kodeksu Etyki Reklamy i praca nad wdrożeniem systemu samoregulacji branży reklamowo-marketingowej w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.