• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
    KRS 0000189430

- Ochrona i rozwój zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i społeczeństwa w Polsce,
- dążenie do wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju osobowości przez stworzenie warunków kadrowych, prawnych i socjalnych,
- umacnianie więzi rodziny oraz wspólnoty pozytywnych stosunków międzyludzkich i postaw prospołecznych, drogą wychowania w duchu patriotyzmu, prawdy, suwerenności i szacunku,
- rozwijanie i upowszechnianie właściwej hierarchii wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez publikacje, szkolenie i środki masowego przekazu dla stworzenia ruchu społecznej służby samopomocy.

Cele swe Towarzystwo realizuje łącząc teoretyczne osiągnięcia nauki z działalnością praktyczną poprzez inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie higieny psychicznej; organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej; organizowanie placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym oraz szkoleniowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.