• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"
    KRS 0000193124

Misja
Promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prowadzone działania
Opracowano propozycje i przygotowano zespoły do szkolenia w 10 zakresach tematycznych takich jak np. komputer w biurze, nowoczesna sekretarka, jak założyć własną firmę, Internet w działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, rozpoznawanie zagrożeń narkotykami oraz postępowania w sytuacjach ich obecności wśród młodzieży, zasady BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Przygotowano specjalistów do udzielania bezpłatnych konsultacji w zakresie pozyskiwania pracy, zakładania własnych firm, zasad podatkowych i rozliczania się z fiskusem, zasad i przepisów obowiązujących w gospodarce mieszkaniowej oraz innych wynikających z prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.