• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
    KRS 0000195886

Misja
"Podstawowym celem Caritas A.G. jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas A.G. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Gnieźnieńskiej"
(ze statutu CARITAS A.G. pkt. 2)

Prowadzone działania
1. Dom Dziecka w Kołdrąbiu - dla sierot fizycznych i społecznych (44 miejsca).
2. Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie - ośrodek interwencji kryzysowej dla matek oczekujących narodzin dziecka lub z dziećmi (nie mogących z różnych przyczyn pozostać w swoim środowisku), placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze interwencyjnym i socjalizacyjnym - dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo opieki rodzicielskiej.
3. Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie - dla osób niepełnosprawnych (poradnia rehabilitacyjna, gabinet kinezyterapii, punkt wczesnej interwencji, terapia zajęciowa).
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku dla osób niepełnosprawnych z gminy Kłecko oraz gmin ościennych.
5. Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu - dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym upośledzeniem z terenu Inowrocławia i okolic.
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie - dla osób w sytuacji kryzysowej (np. przemoc w rodzinie).
7. Świetlica Środowiskowa w Chodzież - dla dzieci i młodzieży z problemami.
8. Centrum Pomocy Bliźniemu w Gnieźnie - magazyn dla ubogich (wydawane: meble, odzież, obuwie, używane RTV i AGD)oraz dla bezdomnych i ubogich z terenu Gniezna.
9. Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy - ochronka przedszkolna oraz klub młodzieżowy dla dzieci oraz placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielicach dla osób niepełnosprawnych z powiatu mogileńskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.