• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną - OLIGO
    KRS 0000196003

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a) propagowanie i popularyzowanie najnowszych osiągnięć w zakresie rehabilitacji i rewalidacji;
b) popieranie i inicjowanie pracy w zakresie oświaty, wychowania, opieki oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
c) budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie;
d) prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
e) zachęcanie różnych osób do podejmowania działań o charakterze wolontariatu oraz tworzenie warunków do ich działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.