• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Ja i Mój Dom"
    KRS 0000199423

Misja
Głównym zadaniem działalności statutowej Fundacji jest materialne i rzeczowe wspieranie różnych form opieki zastępczej i następczej (rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze, byli wychowankowie rodzinnej opieki zastępczej), m. in.:
1. Wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych w zakresie:
- utrzymania i wyposażenia domu; opieki medycznej i psychologicznej; wykształcenia; wypoczynku wakacyjnego; usamodzielnienia itp
- opieki następczej - przeciwdziałanie uzależnieniom i bezrobociu, pomoc rzeczowa;
2. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami przez wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych;
3. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych - poradnictwo;
4. budowa systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych, usamodzielnianych wychowanków oraz byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu.

Prowadzone działania
1. Samopomocowa Kasa Wsparcia Wzajemnego (SAKWA Rozmaitości) - rozdział pozyskiwanych artykułów, głównie spożywczych - RDD, rodziny zastępcze.
2. Mikołaj, gwiazdka, wakacje - dzieci będące w rodzinnej opiece zastępczej oraz dzieci byłych wychowanków.
3. Budowanie systemu wsparcia - ośrodek wsparcia dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej nie radzących sobie samodzielnie w życiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.