• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy
    KRS 0000201624

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Trzebnicy zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, trwałą, samorządną i niezarobkową organizacją działającą na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr20, poz104 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ. U. Nr 96 poz873 z 2003r. ze zmianami) oraz na mocy Statutu.
Zarząd Stowarzyszenia działa we współpracy z Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców i Uczniami Powiatowego Zespołu Szkól nr1 w Trzebnicy.
Naszym celem jest działalność na rzecz uczniów i środowiska. Wspieramy uzdolnioną młodzież nagradzając stypendiami, pozyskujemy pomoce dydaktyczne, organizujemy odpłatne zajęcia dodatkowe, wspieramy działalność sportową, organizujemy spotkania dla absolwentów, koleżeńskie spotkania absolwentów i młodzieży, bale charytatywne, realizujemy projekty unijne, gromadzimy wspomnienia i informacje o pedagogach i absolwentów, o zjazdach roczników maturalnych, współpracujemy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, reagujemy na prośby i podania ze strony uczniów i nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.