• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"
    KRS 0000202462

Celem Stowarzyszenia:
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- ochrona i promocja zdrowia
- nauka, edukacja i wychowanie
- przeciwdziałanie i zapobieganie narkomani, uzależnieniom lekowym i alkoholowym oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, środków odurzających, alkoholu, hazardu i innych
- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

Prowadzone działania
1. Program punktów konsultacyjno-informacyjnych, w ramach których świadczona jest pomoc terapeutyczno - psychologiczna, prawna i duszpasterska. Punkty działają w Lublinie, Chełmie, Krasnymstawie i Puławach.
2. Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego "Agape Club" w lublinie oraz Świetlicy w Kazimierzu Dolnym oraz działalności profilaktycznej w formie obozów profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych miasta Lublina i innych.
3. Prowadzenie Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego.
5. Działalność szkoleniowa oraz organizacja konferencji naukowych w ramach realizacji celów statutowych.
6. Zajęcia informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki I-rzędowej w placówkach oświatowych na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Odbiorcami jest przede wszystkim młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, rodzice i grono pedagogiczne.
7. Program grup psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zażywających substancji psychoaktywnych, dla ofiar przemocy, dla współuzależnionych. Program jest realizowany na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.