• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Szansa"
    KRS 0000202570

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Prowadzenie placówek oświatowych i innych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działanie na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
3. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego (SOS-W) w Giżycku.
4. Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych.
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku.
6. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego.
7. Wspieranie rodziców i opiekunów w terapii dzieci.
8. Wspomaganie terapii, rehabilitacji i rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych w tym osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
9. Promocja oraz organizowanie wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych - organizacja terapii i wczesnej interwencji.
2. Włączanie w życie środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych.
3. Współdziałanie z władzami samorządowymi i pozarządowymi w celu tworzenia warunków wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych.
4. Utworzenie i patronowanie działalności Warsztatów 5. Terapii Zajęciowej przy SOSW.
6. Wspieranie i rehabilitację osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
7. Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu 8. 9. 10. Samopomocy oraz hostelu dla osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
12. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia przez nie różnych ról społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.